چهارشنبه 1399/12/13 - 12:20 gilan-admin
اردو جهادی

مسکن محروم

ساخت مسکن محرومین

اقدام به ساخت مسکن محرومین توسط گروه جهادی شهید احمد پور آستانه اشرفیه