یکشنبه 1399/12/10 - 10:18 gilan-admin
کارگاه حصیر بافی

کارگاه حصیر بافی

کارگاه حصیر بافی

برگزاری کارگاه حصیر بافی در راستای اشتغال زائی (معاونت بسیج سازندگی ناحیه)