چهارشنبه 1399/12/06 - 09:15 gilan-admin
بازسازی خانه محروم توسط گروه جهادی

بازسازی خانه محروم توسط گروه جهادی

بازسازی خانه محروم توسط گروه جهادی

تعمیر و بازسازی یک باب منزل محرومین در روستای نورود (توسط گروه جهادی شهید رضوانی - حوزه خواهران لشت نشا)