چهارشنبه 1399/12/06 - 08:53 gilan-admin
برگزاری کلاس آموزشی

برگزاری کلاس آموزشی

برگزاری کلاس آموزشی

برگزاری کلاس همگام با کشاورز جهت بالا بردن سطح معلومات کشاورزان  (توسط خانم دکتر رضاپور مسئول گروه جهادی شهید مظلومی حوزه خواهران خشکیبجار)