چهارشنبه 1399/12/06 - 08:49 gilan-admin
ساخت واحد مسکن محرومین توسط گروه جهادی

ساخت واحد مسکن محرومین توسط گروه جهادی

ساخت واحد مسکن محرومین توسط گروه جهادی

ساخت یک واحد مسکونی برای ۱ خانواده نیازمند توسط گروه جهادی شهید حبیب روحی (غیر سازمانی)