چهارشنبه 1399/12/06 - 08:47 gilan-admin
توزیع گوشت گرم

توزیع گوشت گرم

توزیع ۱۰۰ بسته گوشت گرم بین فقرا و نیازمندان به همت خیرین محترم(گروه جهادی شهید مظلومی - خواهران خشکیبجار)

توزیع ۱۰۰ بسته گوشت گرم بین فقرا و نیازمندان به همت خیرین محترم(گروه جهادی شهید مظلومی - خواهران خشکیبجار)