یکشنبه 1399/12/03 - 08:34 gilan-admin
احداث گلخانه

احداث گلخانه

احداث گلخانه

احداث گلخانه توسط بانوی بسیجی و جهادی و کارآفرین و ایجاد اشتغال در راستای طرح های اقتصاد مقاومتی (حوزه خواهران خمام)