یکشنبه 1399/12/03 - 08:27 gilan-admin
ساخت مسکن محروم

ساخت مسکن محروم

ساخت مسکن محروم

ساخت واحد مسکونی برای نیازمندان معسر ، توسط گروههای جهادی(حوزه خواهران لشت نشا)